TTHA Työ­tur­val­li­suu­den har­joi­tusa­lue Kuopiossa

Käy­tän­nön työ­tur­val­li­suus­tai­to­jen har­joit­te­lua oikei­ta tilan­tei­ta jäl­jit­te­le­vis­sä lavas­te­tuis­sa harjoituskohteissa

Työ­tur­val­li­suu­den har­joi­tusa­lu­eel­la Kuo­pios­sa (TTHA) kou­lu­te­taan ja har­joi­tel­laan käy­tän­nön työ­tur­val­li­suus­tai­to­ja lavas­te­tuis­sa har­joi­tus­koh­teis­sa. Koh­teet on lavas­tet­tu aihei­den mukai­sil­la raken­teil­la kuten raken­nuk­sil­la, työ­vä­li­neil­lä sekä mal­li­nu­keil­la, ja lavas­tuk­set perus­tu­vat todel­li­siin työ­ti­lan­tei­siin. Har­joi­tus­koh­teil­la lii­ku­taan kou­lut­ta­jan vetä­mä­nä pienryhmänä.

Har­joi­tus­koh­teet on ryh­mi­tel­ty toi­mia­la­koh­tai­siin loh­koi­hin, jot­ka ovat raken­ta­mi­nen, teol­li­suus, säh­kö ja ener­gia, kaup­pa, pal­ve­lut ja vapaa-aika, infra­ra­ken­ta­mi­nen ja kai­vos­toi­min­ta, Joh­ta­mi­nen sekä ns. yleis­loh­ko. Jokai­nen loh­ko sisäl­tää usei­ta har­joi­tus­koh­tei­ta eri aiheista.

Alu­een raken­ta­ji­na ja käyt­tä­ji­nä ovat pää­asias­sa sopi­mus­kump­pa­nit, jot­ka voi­vat käyt­tää aluet­ta oman hen­ki­lös­tön­sä ja opis­ke­li­joi­den­sa kou­lu­tus-, har­joi­tus- ja esit­te­ly­tar­koi­tuk­sis­sa. Sopi­mus­kump­pa­nei­na on eri alo­jen yri­tyk­siä, jul­kis­toi­mi­joi­ta, oppi­lai­tok­sia sekä toi­mia­la­jär­jes­tö­jä ja -liit­to­ja. Lisäk­si yhteis­työs­sä on muka­na laa­ja jouk­ko mui­ta kumppaneita.

TTH Tur­va­ta­pa on ollut muka­na raken­ta­mas­sa kou­lu­tus­ras­te­ja Kuo­pion Työ­tur­val­li­suu­den har­joi­tusa­lu­een teol­li­suus­loh­kol­le ja on har­joi­tusa­lu­een lii­ke­ta­lou­del­li­nen sopi­mus­kump­pa­ni. Tar­joam­me asiak­kail­le alu­eel­la tapah­tu­vaa tur­val­li­suu­teen liit­ty­vää kou­lu­tus­ta hei­dän omiin tar­pei­siin­sa räätälöitynä.

Koh­ti tur­val­li­sem­paa ja viih­tyi­säm­pää työyhteisöä

Ota yhteyt­tä