VAK-neu­vo­nan­ta­ja­pal­ve­lut

Vaa­ral­lis­ten ainei­den kul­je­tuk­set tur­val­li­ses­ti ja sään­nök­siä noudattaen

Vna 274/2002 mää­rit­tää, että toi­min­nan­har­joit­ta­jan, joka lähet­tää, kul­jet­taa tai vas­taa­not­taa vaa­ral­li­sia ainei­ta, on nimet­tä­vä yksi tai useam­pi tur­val­li­suus­neu­vo­nan­ta­ja (TNA) hoi­ta­maan hänel­le sää­det­ty­jä teh­tä­viä toi­min­nan­har­joit­ta­jan val­von­nas­sa. Tur­val­li­suus­neu­vo­nan­ta­jal­la tulee olla ase­tuk­sen mukai­nen todis­tus kokees­ta, jol­la osoi­te­taan hen­ki­löl­lä ole­van tur­val­li­suus­neu­vo­nan­ta­jan teh­tä­vis­sä tar­vit­ta­va, kysees­sä ole­vaa kul­je­tus­muo­toa kos­ke­va, asian­tun­te­mus kaik­kien vaa­ral­lis­ten ainei­den kuljetukseen.

Tur­val­li­suus­neu­vo­nan­ta­jak­si voi­daan nime­tä toi­min­nan­har­joit­ta­jan työn­te­ki­jä, joh­ta­ja tai omis­ta­ja taik­ka ulko­puo­li­nen hen­ki­lö. Neu­vo­nan­ta­jal­la tulee kui­ten­kin olla tosia­sial­li­set edel­ly­tyk­set hoi­taa hänel­le sää­de­tyt teh­tä­vät.
Tur­val­li­suus­neu­vo­nan­ta­jal­la tulee olla kir­jal­li­nen suostumus/sopimus teh­tä­vään, ja hänel­lä tulee olla tun­te­mus kysei­sen toi­min­nan­har­joit­ta­jan toiminnasta.

Tur­val­li­suus­neu­vo­nan­ta­jan ylei­se­nä teh­tä­vä­nä on sel­vit­tää kei­no­ja, joi­den avul­la vaa­ral­lis­ten ainei­den kul­je­tuk­set voi­daan suo­rit­taa mah­dol­li­sim­man tur­val­li­ses­ti sään­nök­siä noudattaen.

TTH Tur­va­ta­pa tar­jo­aa yri­tyk­sil­le tur­val­li­suus­neu­vo­nan­ta­ja­pal­ve­lua, johon kuu­luu mm.

  • val­voa vaa­ral­lis­ten ainei­den kul­je­tus­ta kos­ke­vien sään­nös­ten ja mää­räys­ten noudattamista
  • yri­tyk­sen orga­ni­saa­tion val­men­nus ja tuki
  • val­voa, että hen­ki­lös­tö on saa­nut asian­mu­kai­sen kou­lu­tuk­sen ja sii­tä on mer­kin­tä hen­ki­löä kos­ke­vis­sa asiakirjoissa
  • tar­kas­tuk­set
  • huo­leh­tia, että toi­min­nan­har­joit­ta­jal­le laa­di­taan vuo­sit­tain vuosikertomus
  • onnet­to­muus­se­los­tus­ten teko vaa­ral­lis­ten ainei­den kul­je­tuk­ses­sa tapah­tu­neis­ta, ihmi­sil­le, omai­suu­del­le tai ympä­ris­töl­le vaa­raa aiheut­ta­neis­ta tapahtumista.

Koh­ti tur­val­li­sem­paa ja viih­tyi­säm­pää työyhteisöä

Ota yhteyt­tä