Koney­rit­tä­jien IF Tur­va­päi­vä harjoitusalueella

1.10.2019

If Vahin­ko­va­kuu­tus ja Koney­rit­tä­jien liit­to jär­jes­ti­vät yhteis­työs­sä TTH Tur­va­ta­pa Ky:n kans­sa tur­val­li­suus­päi­vän koney­rit­tä­jil­le 20.9.2019. Päi­vän tee­moi­na oli­vat ras­kaan kalus­ton vahin­ko­kor­vauk­set, omai­suu­den ja kiin­teis­tö­jen palo­tur­val­li­suus, tur­val­li­suus­joh­ta­mi­nen ja hen­ki­lö­koh­tai­set suo­jai­met sekä kone­tur­val­li­suus, tur­val­li­nen työs­ken­te­ly kai­van­nois­sa ja säh­kö­lin­jo­jen lähei­syy­des­sä. Lisäk­si osal­lis­tu­jat seu­ra­si­vat Pelas­tus­opis­ton jär­jes­tä­mää demoa ajo­neu­vo­pa­lon oikeaop­pi­ses­ta sam­mut­ta­mi­ses­ta.
– Vahin­ko­va­kuut­ta­mis­ta voi­daan teh­dä monel­la eri taval­la. Me Ifis­sä haluam­me olla aktii­vi­sia asiak­kai­dem­me suh­teen ja tämä tar­koit­taa myös hei­dän aut­ta­mis­taan vahin­ko­jen ennal­ta ehkäi­se­mi­ses­sä. Vahin­gon­tor­jun­ta voi­kin itse asias­sa olla asiak­kaan vakuu­tus­tur­van tär­kein omi­nai­suus”, ker­too Ifin alue­joh­ta­ja Tuo­mas Sepponen.

– Työ­ko­nea­loil­la koh­da­taan monen­lai­sia ris­ke­jä: ajo­neu­vo­ris­ke­jä, omai­suu­den vahin­goit­tu­mis­ta sekä hen­ki­lö­ris­ke­jä. Halusim­me jär­jes­tää koney­rit­tä­jil­le koh­den­ne­tun kou­lu­tus­päi­vän, jot­ta yri­tyk­set pys­tyi­si­vät hal­lit­se­maan ja ennal­ta ehkäi­se­mään näi­tä ris­ke­jä parem­min, ker­too vahin­gon­tor­jun­nan asian­tun­ti­ja Hei­di Lii­ma­tai­nen Ifis­tä.
– Koney­rit­tä­jät ovat teh­neet jo vuo­si­kym­me­net Ifin kans­sa vakuu­tusyh­teis­työ­tä, mis­sä kes­keis­tä on vahin­ko­jen tor­jun­ta ja ris­kien­hal­lin­ta. Päi­vä Työ­tur­val­li­suu­den har­joi­tusa­lu­eel­la oli uusi avaus kon­kre­ti­soi­da tätä jäse­ny­rit­tä­jil­le, tote­aa toi­mi­tus­joh­ta­ja Mat­ti Pel­to­la Koney­rit­tä­jien lii­tol­ta.
– Kou­lu­tus­päi­vä sujui hyvin ja pien­ryh­mis­sä kou­lu­tus oli teho­kas­ta. Saim­me hie­nos­ti mukaan TTHA:n sopi­mus­kump­pa­nei­den kou­lut­ta­jia Skans­ka Talon­ra­ken­nuk­sel­ta sekä Ylä-Savon ammat­tio­pis­tol­ta mui­den kou­lu­tus­päi­vän mah­dol­lis­ta­nei­den yhteis­työ­ta­ho­jen lisäk­si. Havain­nol­lis­ta oli seu­ra­ta myös auto­pa­lon kehit­ty­mis­tä ja oikeaop­pis­ta sam­mut­ta­mis­ta, ker­too asian­tun­ti­jay­rit­tä­jä Tapa­ni Har­ti­kai­nen TTH Turvatavalta.

If on Poh­jois­mai­den joh­ta­va vahin­ko­va­kuut­ta­ja, jol­la on noin 3,7 mil­joo­naa asia­kas­ta. Me Ifis­sä tun­nem­me ris­kit ja tie­däm­me, miten voit vält­tyä niil­tä.
Koney­rit­tä­jien liit­to on ener­gia-, maa­ra­ken­nus- ja met­sä­alan koney­rit­tä­jien val­ta­kun­nal­li­nen yrit­tä­jä- ja työ­nan­ta­ja­jär­jes­tö.
TTH Tur­va­ta­pa on työ­tur­val­li­suu­den asian­tun­ti­ja­pal­ve­lui­ta tar­joa­va yritys.

Savon Voi­ma kou­lut­ti jäl­leen hen­ki­lös­töään harjoitusalueella

12.11.2019

Savon Voi­ma Oy kou­lut­ti hen­ki­lös­töään TTHA:lla mar­ras­kuun alku­puo­lel­la usea­na päi­vä­nä, kou­lut­ta­ja­na toi­mi TTH Tur­va­ta­pa Ky:n Tapa­ni Har­ti­kai­nen. Puo­len päi­vän mit­tai­siin kou­lu­tuk­siin osal­lis­tui vii­des­sä pien­ryh­mäs­sä kaik­ki­aan noin 60 työn­te­ki­jää kau­ko­läm­pö ja säh­kön­tuo­tan­to -lii­ke­toi­min­tayk­si­kön eri hen­ki­lös­tö­ryh­mis­tä. Kou­lu­tuk­sen tee­moi­na oli­vat mm. tur­val­li­suus­vas­tuut, tapa­tur­mien ja lähel­tä piti -tilan­tei­den tut­ki­mi­nen sekä tur­val­li­suu­den kehit­tä­mi­nen tapah­tu­mis­ta saa­ta­vien oppien avulla.

 

– Työ­tur­val­li­suus on kai­kes­sa teke­mi­ses­säm­me ykkös­asia ja haluam­me kehit­tää jat­ku­vas­ti Savon Voi­man työ­tur­val­li­suus­kult­tuu­ria. Työ­tur­val­li­suu­den har­joi­tusa­lue tar­jo­aa oivat puit­teet vuo­ro­vai­kut­tei­sen ja osal­lis­ta­van työ­tur­val­li­suus­kou­lu­tuk­sen pitä­mi­seen. Har­joi­tusa­lu­eel­la tur­val­li­suus­kou­lu­tuk­set eivät ole vain pelk­kää teo­ri­aa, vaan olen­nai­se­na osa­na ole­vat toi­min­nal­li­set ras­tit tuo­vat mie­lek­kyyt­tä kou­lu­tus­päi­vään sekä paran­ta­vat kou­lu­tus­päi­vän antia, ker­too tuo­tan­to­pääl­lik­kö Kari Ant­to­nen Savon Voimalta.

Savon Voi­mal­la on mie­tit­ty myös Työ­tur­val­li­suu­den har­joi­tusa­lu­een sopi­mus­kump­pa­nuut­ta, mut­ta tois­tai­sek­si kou­lu­tuk­set ovat hoi­tu­neet TTHA:n lii­ke­ta­lou­del­li­sen kump­pa­nin, TTH Tur­va­ta­pa Ky:n kautta.

– Tapa­ni on pitä­nyt Savon Voi­mal­le usei­ta kou­lu­tuk­sia parin vii­me vuo­den aika­na ja palau­te osal­lis­tu­jil­ta on ollut posi­tii­vis­ta. Kou­lu­tuk­sis­sa näkyy Tapa­nin vah­va koke­mus ja ammat­ti­tai­to työ­tur­val­li­suu­den saral­le, jat­kaa Kari Anttonen.

Myös kou­lut­ta­jan näkö­kul­mas­ta Savon Voi­man kou­lu­tuk­set sujui­vat hyvin tehok­kaas­ti: tilai­suu­den sisäl­löt ja aika­tau­lut oli suun­ni­tel­tu yhdes­sä etu­kä­teen ja kou­lu­tuk­sis­sa on aina sel­keä yhteinen

oppi­mis­ta­voi­te. TTHA:n ras­teis­ta hyö­dyn­net­tiin täl­lä ker­taa mm. hen­ki­lön­suo­jain­ras­te­ja sekä teol­li­suu­den loh­kol­la ole­via rasteja

– Kou­lu­tuk­sen aluk­si kävim­me läpi sat­tu­nei­ta vahin­ko­ja ja lähel­tä piti -tapauk­sia, jois­sa oli­si ollut ainek­sia vaka­viin­kin tapa­tur­miin. Kou­lu­tus­ryh­mis­sä kes­kus­tel­tiin pal­jon ja oli hie­noa olla vetä­mäs­sä kou­lu­tus­ta poru­kal­le, joil­le tur­val­li­suus on sel­keäs­ti muka­na kai­kes­sa teke­mi­ses­sä. Savon Voi­man aikai­sem­mis­sa kou­lu­tuk­sis­sa olem­me hyö­dyn­tä­neet lähes kaik­kien loh­ko­jen ras­te­ja, kos­ka mel­kein jokai­sel­ta ras­til­ta löy­tyy yhty­mä­koh­tia mei­dän omiin työym­pä­ris­töi­hin ja -tapoi­hin, ker­too asian­tun­ti­jay­rit­tä­jä Tapa­ni Har­ti­kai­nen TTH Turvatavalta.

Savon Voi­man lii­ke­toi­min­taa ovat säh­kö­verk­ko­lii­ke­toi­min­ta, kau­ko­läm­mön tuo­tan­to ja jake­lu sekä säh­kön tuo­tan­to. Yhtiös­sä työs­ken­te­lee noin 160 alan ammattilaista.

TTH Tur­va­ta­pa on työ­tur­val­li­suu­den asian­tun­ti­ja­pal­ve­lui­ta tar­joa­va yri­tys tar­jo­ten kou­lu­tus­pal­ve­lui­ta myös Työ­tur­val­li­suu­den harjoitusalueella.