Raken­nus­hank­kei­den tur­val­li­suus­koor­di­naat­to­rin palvelut

Raken­nus­hank­keen tur­val­li­suu­den ja ter­veel­li­syy­den varmistamiseksi

Ase­tuk­ses­sa VNa 205/2009 edel­ly­te­tään, että raken­nut­ta­jan on nimet­tä­vä jokai­seen raken­nus­hank­kee­seen sen vaa­ti­vuut­ta vas­taa­va päte­vä tur­val­li­suus­koor­di­naat­to­ri. Tur­val­li­suus­koor­di­naat­to­rin on huo­leh­dit­ta­va raken­nus­han­keen tur­val­li­suut­ta ja ter­veel­li­syyt­tä kos­ke­vis­ta toi­men­pi­teis­tä, jot­ka ovat raken­nut­ta­jan vas­tuul­la. Ase­tus edel­lyt­tää raken­nut­ta­jan huo­leh­ti­maan sii­tä, että tur­val­li­suus­koor­di­naat­to­ril­la on riit­tä­vä päte­vyys, asian­mu­kai­set toi­mi­val­tuu­det ja muut edel­ly­tyk­set huo­leh­tia kysees­sä ole­vas­ta raken­nus­hank­kees­ta. TTH Tur­va­ta­pa tar­jo­aa asian­tun­te­via tur­val­li­suus­koor­di­naat­to­rin pal­ve­lui­ta moni­puo­li­siin rakennushankkeisiin.

Tur­val­li­suus­koor­di­naat­to­rin teh­tä­viä ovat mm.

  • tur­val­li­suus­asia­kir­jan laa­din­ta ja ajan tasal­la pito
  • työ­koh­teen tur­val­li­suus­sään­tö­jen laadinta
  • tur­val­li­suu­den huo­mioi­mi­nen jo suunnitteluvaiheessa
  • kou­lu­tus ja perehdyttäminen
  • val­von­ta ja mit­tauk­set (mm. TR ja MVR)
  • rapor­toin­ti
  • tapa­tur­mien ja vahin­ko­ta­paus­ten tutkinta.

Koh­ti tur­val­li­sem­paa ja viih­tyi­säm­pää työyhteisöä

Ota yhteyt­tä