Raken­nus­hank­kei­den tur­val­li­suus­koor­di­naat­to­rin pal­ve­lut

Raken­nus­hank­keen tur­val­li­suu­den ja ter­veel­li­syy­den var­mis­ta­mi­sek­si

Ase­tuk­ses­sa VNa 205/2009 edel­ly­te­tään, että raken­nut­ta­jan on nimet­tä­vä jokai­seen raken­nus­hank­kee­seen sen vaa­ti­vuut­ta vas­taa­va päte­vä tur­val­li­suus­koor­di­naat­to­ri. Tur­val­li­suus­koor­di­naat­to­rin on huo­leh­dit­ta­va raken­nus­han­keen tur­val­li­suut­ta ja ter­veel­li­syyt­tä kos­ke­vis­ta toi­men­pi­teis­tä, jot­ka ovat raken­nut­ta­jan vas­tuul­la. Ase­tus edel­lyt­tää raken­nut­ta­jan huo­leh­ti­maan sii­tä, että tur­val­li­suus­koor­di­naat­to­ril­la on riit­tä­vä päte­vyys, asian­mu­kai­set toi­mi­val­tuu­det ja muut edel­ly­tyk­set huo­leh­tia kysees­sä ole­vas­ta raken­nus­hank­kees­ta. TTH Tur­va­ta­pa tar­jo­aa asian­tun­te­via tur­val­li­suus­koor­di­naat­to­rin pal­ve­lui­ta moni­puo­li­siin raken­nus­hank­kei­siin.

Tur­val­li­suus­koor­di­naat­to­rin teh­tä­viä ovat mm.

  • tur­val­li­suus­asia­kir­jan laa­din­ta ja ajan tasal­la pito
  • työ­koh­teen tur­val­li­suus­sään­tö­jen laa­din­ta
  • tur­val­li­suu­den huo­mioi­mi­nen jo suun­nit­te­lu­vai­hees­sa
  • kou­lu­tus ja pereh­dyt­tä­mi­nen
  • val­von­ta ja mit­tauk­set (mm. TR ja MVR)
  • rapor­toin­ti
  • tapa­tur­mien ja vahin­ko­ta­paus­ten tut­kin­ta.

Koh­ti tur­val­li­sem­paa ja viih­tyi­säm­pää työyh­tei­söä

Ota yhteyt­tä