Tur­val­li­suus­kou­lu­tuk­set

Kort­ti­kou­lu­tuk­sia eri alo­jen toimijoille

Työ­tur­val­li­suus­kort­ti­kou­lu­tuk­set

Tur­val­li­suus yhtei­sel­lä työ­pai­kal­la edel­lyt­tää tilaa­jay­ri­tyk­sen ja toi­mit­ta­jay­ri­tys­ten välis­tä toi­mi­vaa yhteis­työ­tä. Työ­tur­val­li­suus­kort­ti­kou­lu­tus antaa perus­tie­dot työym­pä­ris­tön vaa­rois­ta ja työ­suo­je­lus­ta yhtei­sel­lä työ­pai­kal­la. TTH Tur­va­ta­pa jär­jes­tää työ­tur­val­li­suus­kort­ti­kou­lu­tuk­sia eri alo­jen yri­tyk­sil­le. Kou­lu­tuk­sen hyväk­sy­tys­tä suo­rit­ta­mi­ses­ta myön­ne­tään vii­si vuot­ta voi­mas­sa ole­va, hen­ki­lö­koh­tai­nen työturvallisuuskortti.

Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat myös tilaa­jan tar­pei­siin rää­tä­löi­tä­vät kurs­sit ja kou­lu­tuk­set hei­dän valit­se­mas­saan koh­tees­sa tai Kuo­pion Työ­tur­val­li­suu­den har­joi­tusa­luet­ta hyödyntäen.

Muut tur­val­li­suus­kou­lu­tuk­set

Mui­ta tur­val­li­suu­teen liit­ty­viä kou­lu­tuk­sia ovat mm. sul­je­tuis­sa tilois­sa työs­ken­te­ly, kemi­kaa­li­koh­teis­sa työs­ken­te­ly ja kor­kean pai­kan työs­ken­te­ly. Kou­lu­tuk­set voi­daan toteut­taa joko yri­tyk­sen omis­sa tilois­sa tai Kuo­pion Työ­tur­val­li­suu­den harjoitusalueella.

Palo­suo­je­lu – AS1-kou­lu­tus (Alkusam­mu­tus 1)

Alkusam­mu­tuk­sel­la tar­koi­te­taan palo­na­lun sam­mut­ta­mis­ta käsil­lä ole­vin väli­nein. Alkusam­mu­tus­kou­lu­tuk­sen tar­koi­tuk­se­na on antaa riit­tä­vät tie­dot ja tai­dot palo­nal­ku­jen sam­mut­ta­mi­seen ja sitä kaut­ta vähen­tää tuli­pa­lois­ta aiheu­tu­via vahin­ko­ja. Kou­lu­tus pitää sisäl­lään kak­si tun­tia alkusam­mu­tuk­sen opis­ke­lua. Ensim­mäi­sen tun­nin aika­na käy­dään läpi teo­ri­aa, kuten pala­mi­sen perus­e­del­ly­tyk­set sekä alkusam­mu­tus­vä­li­neet ja -mene­tel­mät. Toi­sen tun­nin aika­na har­joi­tel­laan ensi­sam­mut­ti­mien käyt­töä. Kou­lu­tuk­sen suo­rit­ta­neet saa­vat AS1-kor­tin, joka on voi­mas­sa 5 vuot­ta. Kou­lu­tuk­set voi­daan toteut­taa joko yri­tyk­sen omis­sa tilois­sa tai Kuo­pion Työ­tur­val­li­suu­den harjoitusalueella.

Koh­ti tur­val­li­sem­paa ja viih­tyi­säm­pää työyhteisöä

Ota yhteyt­tä