Tur­val­li­suus­kon­sul­toin­ti

Tur­val­li­suus­kon­sul­toin­tia yri­tyk­sil­le tur­val­li­suu­den kehit­tä­mi­sen tueksi

Työ­suo­je­lu­pääl­lik­kö­pal­ve­lu

Jokai­ses­sa yri­tyk­ses­sä on olta­va nimet­ty työ­suo­je­lu­pääl­lik­kö. Vaih­toeh­to­na omal­le työ­suo­je­lu­pääl­li­köl­le pal­ve­lu voi­daan myös ulkois­taa. TTH tur­va­ta­pa tar­jo­aa asian­tun­te­vaa, jous­ta­vaa ja tar­pei­den mukaan rää­tä­löi­tyä teho­kas­ta työ­suo­je­lu­pääl­lik­kö­pal­ve­lua vaih­toeh­to­na yri­tyk­sil­le, joil­la ei ole tar­vet­ta rek­ry­toi­da omaa työ­suo­je­lu­pääl­lik­köä. Työ­suo­je­lu­pääl­li­kön pal­ve­lui­den ulkois­ta­mi­nen vapaut­taa yri­tyk­sen resurs­sit sen omaan ydinliiketoimintaan.

Lisäk­si pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat muun muas­sa yri­tys­ten tur­val­li­suuson­gel­mien tun­nis­ta­mi­nen ja rat­kai­se­mi­nen, tar­vit­ta­vien toi­men­pi­tei­den toteut­ta­mi­nen yri­tys­tur­val­li­suu­den eri osa-alueil­la sekä orga­ni­saa­tion val­men­ta­mi­nen näil­tä osin.

Laki­sää­teis­ten tur­val­li­suus­asia­kir­jo­jen laa­din­nan tuki

Yri­tys­ten on laa­dit­ta­va laki­sää­tei­siä asia­kir­jo­ja ja suun­ni­tel­mia, muun muas­sa nii­den toi­min­taan liit­ty­vien ris­kien sel­vit­tä­mi­sek­si sekä ris­kien hal­lin­taan ja hätä­ti­lan­tei­siin varau­tu­mi­sen kuvaa­mi­sek­si. Täl­lai­sia asia­kir­jo­ja ja suun­ni­tel­mia ovat esi­mer­kik­si ris­kie­nar­vioin­ti, pelas­tus­suun­ni­tel­ma, tuli­työ­suun­ni­tel­ma ja kemi­kaa­li­luet­te­lo. TTH Tur­va­ta­pa tar­jo­aa asian­tun­ti­jan apua näi­den asia­kir­jo­jen laa­din­taan. Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat myös ylei­sö­ti­lai­suuk­sien pelastussuunnitelmat.

Koh­ti tur­val­li­sem­paa ja viih­tyi­säm­pää työyhteisöä

Ota yhteyt­tä

Toi­mit­ta­jaor­ga­ni­saa­tion val­men­ta­mi­nen tilaa­jan käytäntöihin

Tilaa­jat odot­ta­vat ali­hank­ki­joil­taan nyky­ään tiet­tyä tur­val­li­suus­osaa­mis­ta ennen sopi­mus­ten tekoa. TTH Tur­va­ta­pa tar­jo­aa asian­tun­te­vaa val­men­nus­ta ylei­siin ja tilaa­jien turvallisuuskäytänteisiin.

Tapa­tur­mien tut­kin­ta ja raportointi

Yri­tyk­sen tulee tut­kia kaik­ki vahin­got ja lähel­tä piti -tapauk­set jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti, jot­ta voi­daan tun­nis­taa nii­hin joh­ta­neet perus­syyt ja mää­ri­tel­lä tar­vit­ta­vat kor­jaa­vat toi­men­pi­teet. Tämä on vält­tä­mä­tön­tä ja jat­ku­vaa toi­min­taa yri­tyk­sen tur­val­li­suu­den paran­ta­mi­sek­si. TTH Tur­va­ta­pa tar­jo­aa asian­tun­te­vaa tut­kin­ta-apua yri­tys­ten tapa­tur­ma­ti­lan­tei­den sel­vit­tä­mi­seen ja ennaltaehkäisemiseen.